Teatr Piccolo

Regulamin obowiązujący od 01.12.2021

Regulamin obowiązujący od 01.12.2021

Regulamin  

udziału widzów w spektaklach i innych wydarzeniach artystycznych  organizowanych przez Teatr Piccolo 

z dnia 01.12.2021 r.  

(dalej jako „Regulamin”)  

§ 1  

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa widzów (dalej jako „Widz”) w  spektaklach i innych wydarzeniach artystycznych (dalej jako „Przedstawienia”)  organizowanych przez Teatr Piccolo (dalej jako „Organizator”).  

2. Organizator przyjmuje Regulamin w związku z wejściem w życie Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii.  

3. Nabycie biletu na Przedstawienie organizowane przez Organizatora (dalej jako  „Bilet”) oznacza akceptację Regulaminu przez Widza.  

4. Osoby, które nie nabyły Biletu samodzielnie, akceptują niniejszy regulamin poprzez  wejście na Przedstawienie w charakterze Widza.  

§ 2  

1. Organizator wyznaczy 50 % liczby miejsc siedzących przeznaczonych dla Widzów  danego Przedstawienia, które mogą zostać zajęte przez osoby zaszczepione jak i  niezaszczepione przeciwko COVID-19.  

2. Pozostałe 50 % miejsc siedzących przeznaczonych zostanie wyłącznie dla osób w  pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 i które będą w stanie okazać upoważnionemu pracownikowi Organizatora, przed wejściem na Przedstawienie,  ważny certyfikat szczepienia („Unijny Certyfikat COVID”) lub ważne zaświadczenie  o przyjęciu pełnego szczepienia przeciwko COVID-19 wydane zgodnie z przepisami  obowiązującymi w chwili wydania takiego zaświadczenia (dalej jako  „Zaświadczenie”).  

3. Organizator na każde Przedstawienie do sprzedaży wprowadza dwie pule Biletów:  a. Bilety na miejsca siedzące, które mogą zostać zajęte przez osoby  zaszczepione jak i niezaszczepione przeciwko COVID-19;  

b. Bilety na miejsca siedzące, które mogą zostać zajęte wyłącznie przez osoby  zaszczepione przeciwko COVID-19 i dysponujące ważnym Unijnym  Certyfikatem COVID lub ważnym Zaświadczeniem.  

4. Okazanie przez Widza ważnego Unijnego Certyfikatu COVID lub ważnego  Zaświadczenia jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na Przedstawienie w  przypadku dysponowania przez Widza Biletem z puli przeznaczonej dla osób  zaszczepionych. Organizator oraz pracownik Organizatora mają prawo nie wpuścić 

na Przedstawienie Widza odmawiającego okazania ważnego Unijnego Certyfikatu  COVID lub ważnego Zaświadczenia.  

§ 3  

1. Jeśli wyczerpana zostanie pula Biletów na miejsca przeznaczone dla osób  zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19, Organizator zastrzega sobie  prawo wstrzymania sprzedaży Biletów osobom, które przy zakupie Biletów nie złożą oświadczenia, że w dniu Przedstawienia będą w pełni zaszczepione przeciwko  COVID-19.  

2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie jest obowiązkowe,  jednak w przypadku opisanym w ust. 1 powyżej uprawnia do zakupu Biletu na  Przedstawienie z puli przeznaczonej dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. 

§ 4  

1. Widz przy zajmowaniu swojego miejsca zobowiązany jest stosować się do poleceń pracowników Organizatora oraz nie ma prawa do zmiany wyznaczonego miejsca.  2. Przez cały czas trwania Przedstawienia Widz zobowiązany zakrywać ust i nosa przy  

pomocy maseczki. Widz zobowiązuje się zapewnić maseczkę we własnym zakresie.  3. Organizator oraz pracownik Organizatora mają prawo odmówić Widzowi  naruszającemu postanowienia niniejszego paragrafu wejścia na Przedstawienie, jak  również wyprosić takiego Widza z Przedstawienia.  

§ 5  

1. Widzowi, który nie został wpuszczony na Przedstawienie z powodów, o których  mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu lub § 4 ust. 3 Regulaminu, nie przysługuje zwrot  należności za Bilet na to Przedstawienie.  

2. Widzowi, który został wyproszony z Przedstawienia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu,  nie przysługuje zwrot należności za Bilet na to Przedstawienie.  

§ 6  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany  Regulaminu będą publikowane za pośrednictwem strony internetowej  www.teatrpiccolo.pl. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w kasach biletowych teatru  Organizatora oraz na stronie internetowej www.teatrpiccolo.pl 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora  znajdują się w jego polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej  www.teatrpiccolo.pl  

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021 r.

 

AKTORZY

Maria Gudejko

Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT im. L....

Anna Wdowiak

Założycielka Teatru Piccolo w Łodzi – obecnie...

Mieczysław Dyrda

lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit...

Włodzimierz Wdowiak

Założyciel Teatru Piccolo w Łodzi. Aktor, reżyser,...

Witold Łuczyński

Aktor i muzyk. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły...

Teatr działa przy Fundacji Piccolo - Kultura Bez Barier

Najdłużej działający prywatny teatr dla dzieci w Polsce

Teatr, profilaktyka, edukacja