Teatr Piccolo

Regulamin 2020/2021, RODO i Oświadczenie Widza

Regulamin 2020/2021, RODO i Oświadczenie Widza

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się nowy regulamin Teatru, przygotowany ze względu na wznowienie działalności teatru w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

POBIERZ OŚWIADCZENIE WIDZA TEATRU PICCOLO

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Teatru  Piccolo w Łodzi

oraz Prezesa Zarządu Fundacji Piccolo-Kultura bez barier

z dnia 30 sierpnia 2020 r.

Regulamin stanowiący warunki uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Teatr Piccolo w Łodzi w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

§ 1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) zawiera warunki, zasady i wytyczne dla uczestniczących w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej: „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Piccolo w Łodzi (zwany dalej: „Teatrem”).

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

 

§ 2

1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej: „Biletem”) razem z dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.

2. Dokonanie zakupu Biletu razem z zapoznaniem się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.

3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

 

§ 3

1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych, powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych pracowników Teatru.

2. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu w tym zasad i wytycznych w nich zawartych.

 

§ 4

1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19, nie przebywa na kwarantannie, nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje cech infekcji (m.in: gorączka, kaszel, duszności itp.).

2. Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przekazania obsłudze widowni wypełnionego formularza danych osobowych, który jest udostępniony do pobrania na stronie www.teatrpiccolo.pl . Wypełniony formularz umożliwi ewentualny kontakt odpowiednim służbom w razie zdiagnozowania wirusa COVID-19 wśród uczestników Wydarzenia.

3. Pozostawienie danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są wytwarzane, wynoszący 2 tygodnie od dnia Pani/Pana udziału w Wydarzeniu.

 

§ 5

1. Na terenie całego Teatru należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, z wyłączeniem dzieci do lat 4, a także osób posiadających przeciwskazanie lekarskie do noszenia maseczki wrażone w formie zaświadczenia lekarskiego.

2. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic. Istnieje możliwość zakupu maseczki w kasie Teatru.

3. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów szatnia jest nieczynna do odwołania. Teatr zezwala na wnoszenie okryć wierzchnich na widownię.

4. Na terenie całego Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce do wejścia lub wyjścia.

5. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc.

 

§ 6

1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren przestrzeni spektaklu będzie rozpoczynała się 30 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.

 

§ 7

1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni stałej, tj. 102 miejsc na każdym organizowanym spektaklu.

2. Zakupione bilety są nienumerowane. Widzowie zajmują miejsce wskazane przez pracowników obsługi widowni.

3. Teatr zapewnia zachowanie odstępu jednego wolnego miejsca na widowni. Obowiązek ten nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Jednocześnie, z uwagi na trwającą w Polsce epidemię wirusa SARS-CoV-2, zostaliśmy zobowiązani do gromadzenia Państwa danych osobowych: imię, nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail.

Pozyskanie takich informacji jest obowiązkowe i warunkuje udział w wydarzeniu. W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, które opisujemy poniżej.

Administratorem danych osobowych jest Teatr Piccolo działający przy FUNDACJI PICCOLO-KULTURA BEZ BARIER w Łodzi („Administrator”).

Administrator pozyskał oraz przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu zapewnienia dostępu do danych organom administracji publicznej odpowiedzialnym za monitorowanie epidemii oraz nadzorowanie jej rozprzestrzeniania się.

Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: (i) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); (ii) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO); (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie Pani / Pana danych j.w. konieczne jest dla wykonania przez Administratora zadań związanych z celem przetwarzania danych osobowych.

Administrator może ujawnić dane osobowe wyłącznie uprawnionym organom administracji publicznej, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym lub porządkowym. Dane nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są przetwarzane, wynoszący dwa tygodnie od dnia Pani / Pana udziału w wydarzeniu.

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych przez Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo żądania: (i) dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO; (ii) ich sprostowania, w granicach art. 16 RODO; (iii) ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO; (iv) ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18 RODO; (v) przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO; (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się w szczególności poprzez nadesłanie żądań  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@teatrpiccolo.pl lub poprzez nadesłanie żądania pocztą na adres Administratora: 94-223 Łódź, ul. Bruska 42.

W razie uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych  w Teatrze Piccolo w Łodzi, uprzejmie prosimy o kontakt.

AKTORZY

Mieczysław Dyrda

lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit...

Włodzimierz Wdowiak

Założyciel Teatru Piccolo w Łodzi. Aktor, reżyser,...

Witold Łuczyński

Aktor i muzyk. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły...

Anna Wdowiak

Założycielka Teatru Piccolo w Łodzi – obecnie...

Maria Gudejko

Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT im. L....

Teatr działa przy Fundacji Piccolo - Kultura Bez Barier

Najdłużej działający prywatny teatr dla dzieci w Polsce

Teatr, profilaktyka, edukacja